Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí

Hiện nay, công tác quản lý báo chí truyền thông đang đứng trước những thách thức và yêu cầu mới, do đó, phải đổi mới toàn diện, đồng bộ vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí truyền thông.

Thứ nhất, đổi mới mục tiêu và đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Đào tạo có hệ thống, theo quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý báo chí trên cả nước. Phối hợp đào tạo theo bậc học (đào tạo Thạc sĩ ngành Báo chí học/ chuyên ngành Quản lý báo chí – truyền thông) và bồi dưỡng theo hướng thường xuyên và hướng chuyên sâu.

Đối tượng đào tạo ưu tiên là các bạn tốt nghiệp đúng chuyên ngành Báo chí, các nhà báo trẻ, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn báo chí truyền thông vững, có khả năng tiếp thu và ứng dụng công nghệ tốt, có ít nhất một ngoại ngữ.

Đối tượng đào tạo ưu tiên là các bạn tốt nghiệp đúng chuyên ngành Báo chí, các nhà báo trẻ.

Đối tượng đào tạo ưu tiên là các bạn tốt nghiệp đúng chuyên ngành Báo chí, các nhà báo trẻ.

Thứ hai, đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm: bám sát và cụ thể hóa hơn nữa dựa trên thang đo chuẩn đầu ra về phẩm chất, năng lực nghề nghiệp và phẩm chất, năng lực của nhà lãnh đạo quản lý báo chí truyền thông đáp ứng yêu cầu của sự phát triển xã hội thông tin cũng như nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó cho hệ thống báo chí truyền thông Việt Nam cũng như từng cơ quan báo chí truyền thông hiện nay.

Thứ ba, chuẩn hóa chương trình, chú trọng quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý báo chí truyền thông. Các chương trình đào tạo cấp bằng Thạc sĩ của Bộ GD&ĐT và các khóa đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ theo chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý báo chí truyền thông, với hệ thống giáo trình, tài liệu tương ứng, đội ngũ giảng viên, chuyên gia tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý báo chí – truyền thông đều cần được chuẩn hóa càng sớm càng tốt.

Thứ tư, về mô hình đào tạo, bồi dưỡng. Trong giai đoạn hiện tại, cần tiếp tục duy trì và phát triển đào tạo thường xuyên cho cán bộ lãnh đạo, lãnh đạo quản lý đương nhiệm nhằm cập nhật kiến thức chính trị, văn hóa, an toàn và an ninh truyền thông, xu hướng phát triển báo chí truyền thông hiện đại.

Trong giai đoạn hiện tại, cần tiếp tục duy trì và phát triển đào tạo thường xuyên cho cán bộ lãnh đạo, lãnh đạo quản lý đương nhiệm.

Trong giai đoạn hiện tại, cần tiếp tục duy trì và phát triển đào tạo thường xuyên cho cán bộ lãnh đạo, lãnh đạo quản lý đương nhiệm.

Như vậy, mới đảm bảo những yêu cầu cốt lõi đối với nguồn nhân lực quan trọng này trong bối cảnh hiện nay.