12 di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO công nhận

Việt Nam có lợi thế trong việc phát triển du lịch bởi hệ thống di sản quý giá. Nhờ thế mạnh đó, trong những năm qua, du lịch di sản đã trở thành một hình thức du lịch phổ biến và phát triển mạnh. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã thường xuyên đưa các di sản phi vật thể “tham gia” các hoạt động du lịch nhằm quảng bá và bảo tồn các di sản. Bởi việc bảo tồn di sản phi vật thể không đồng nghĩa với giữ nguyên trạng mà phải làm cho di sản được thực hành thường xuyên bởi các nghệ nhân.

12 di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

12 di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

du lịch di sản cũng sẽ góp phần tạo nguồn thu để quay trở lại tái đầu tư cho việc bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và quản lý di sản. Vì vậy, để góp phần gìn giữ và truyền đạt di sản lại cho các thế hệ mai sau, những người làm văn hóa, làm du lịch, phải ý thức được hoạt động của mình một cách sáng tạo, hiệu quả, để di sản ngày càng phát huy giá trị của mình.